Gizlilik Politikası

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni internet sayfamızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin, kişisel verilerinin kullanıma ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Umadina Mimarlık A.Ş (Bundan sonra "şirket” olarak anılacaktır.) tarafından Kişisel Verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinin kullanılması halinde işbu aydınlatma metni tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Umadina Mimarlık A.Ş bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Umadina Mimarlık A.Ş yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1.TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Çerez : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Beytepe Mah. Piri Reis Cad. No: 12/C, 06800 Çankaya/Ankara adresinde mukim Umadina Mimarlık A.Ş’ yi,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2.İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İş bu Aydınlatma Metni, Şirket’in sahibi olduğu ve yönettiği web sitesinde ("Site”), yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında Kişisel Veri Sahip’ lerinden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kişisel Veri’ lerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitesi üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile internet sitemiz ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:

 

•Kişisel verileri işlenen gerçek kişilere hizmetlerimiz noktasında geri dönüş yapmak.

•Müşteri portföyü oluşturmak.

•Müşteri memnuniyetini arttırmak.

•Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.

•Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.

•Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.

•Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.

•Web sitesi güvenliğini arttırmak.

•Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

•Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.

•İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

•İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

•İnternet Sitesinin, sizin ve Şirket’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

3.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında şirket tarafından

• İnternet siteleri iletişim formları,

• İnternet siteleri ziyaretleri,

•İnternet sitesi sepet kayıtları,

•İnternet sitesi alışveriş işlemine ait formlar,

 

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

4.İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla banka, analiz şirketleri, reklam şirketleri ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Şirket elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

 

5.ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

 

Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet ortamında alınan veri işleme faaliyeti ile elde edilen bilgiler Şirket tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

 

6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ

6.1.BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER:

Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir.

İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir.

6.2.ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

7.ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

7.1.SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

·Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in (Beytepe Mah. Piri Reis Cad. No: 12/C, 06800 Çankaya/Ankara) adresine ulaştırabilir yahut da info@umadina.com adresine iletebilirsiniz.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

·Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

·Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

·Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

·Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

·Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Umadina Mimarlık A.Ş 

Beytepe Mah. Piri Reis Cd. No:12/C, 06800 Çankaya/Ankara

Bize Katılın !